Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 

1. Definicje
W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:
1) My, AVICOLD, administrator – AVICOLD SPÓŁKA JAWNA RYCHLIK P.K.M.J. RUCKA M. z siedzibą
w Cieszynie (43-400) przy ul. Katowickiej 28, pod nr NIP: 548-005-51-84, REGON: 070504312.
2) Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez AVICOLD.

 

2. Kim jest administrator danych
Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest AVICOLD SPÓŁKA JAWNA RYCHLIK P.K.M.J. RUCKA M.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, osób zainteresowanych zatrudnieniem, pracowników, a także osób pozostających z naszymi pracownikami w relacjach powodujących skutki prawne (w tym: dzieci, członków rodzin itd.). Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

 

4. W jakich celach przetwarzamy dane?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
1) wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy,
a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.
2) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy przepisów, przepisów regulujących system ubezpieczeń społecznych itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.
3) Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  polegającego na:
1. a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług
2. b) tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych itd.
3. c) ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
4. d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
5. e) nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.
6. f) inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.
7. g) prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,
8. h) prowadzeniu monitoringu wizyjnego naszego zakładu – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego (ich) terenie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę,
W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu
w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: (i) działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś (ii) zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.


4) niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania niektórych danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.). W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych.
Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

 

6. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?
Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia
w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

 

7. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie
w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
1) podmioty przetwarzające, w tym:
1. a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
2. b) podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań,
3. c) osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący
w procedurach reklamacji),
4. d) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze –
np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.
2) inni administratorzy, w tym:
1. a) organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
2. b) inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących
w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych
lub prawnych,
3. c) nabywcy wierzytelności względem Państwa – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 

8. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

 

9. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?
Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
1) dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych
lub przekazanie kopii danych),
2) sprostowanie (poprawienie) danych,
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
4) usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
5) przeniesienie danych do innego administratora.
Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

 

10. Prawo sprzeciwu
Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:
1) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
2) jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też b) istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia
w sposób określony w pkt. 13 poniżej.

 

11. Skarga do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.avicold.pl

 

13. Jak można się z nami skontaktować?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami: 
AVICOLD SPÓŁKA JAWNA RYCHLIK P.K.M.J. RUCKA M. z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Katowickiej 28, pod nr NIP: 548-005-51-84, REGON: 070504312 - z dopiskiem: „ochrona danych osobowych e-mail: rodo@avicold.pl


Polityka cookies

 

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


2. Dane zbierane za pomocą plików cookie danymi tymczasowe - wygasają automatycznie po pewnym czasie i w każdej chwili mogą być usunięte lub zablokowane przez Użytkownika.


3. Na stronie internetowej/serwisie avicold.pl przetwarzane są anonimowe dane zbierane za pomocą plików cookie. Administratorem tych danych jest AVICOLD Spółka Jawna Rychlik P.K.M.J. Rucka M.


4. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o odwiedzających, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


5. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) dopasowania zawartości Serwisu, usług z nim związanych oraz jego treści do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika, zgodnie z jego poczynaniami. Przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, b) zapewnienia bezpieczeństwa i wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu, c) tworzenia anonimowych statystyk.


6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


8. Wszystkie dane gromadzone w Serwisie przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem.


9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.


10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.


INFOLINIA
FACEBOOK

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.