Szkolenie F-gazy 12-13 luty 2016 - Certyfikat dla personelu

W Cieszynie odbył się kurs umożliwiający uzyskanie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.